Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Statut Kancelarii Senatu

§ 1.

Kancelaria Senatu jest urzędem podległym Marszałkowi Senatu, wykonującym zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udzielającym pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.

 

§ 2.

Kancelarią Senatu kieruje Szef Kancelarii Senatu, który odpowiada za jej działalność przed Marszałkiem Senatu.

 

§ 3.

1. W skład Kancelarii Senatu wchodzą następujące statutowe jednostki organizacyjne:

1)     Gabinet Marszałka Senatu;

2)     Biuro Prac Senackich;

3)     Biuro Legislacyjne;

4)     Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej;

5)     Biuro Polonijne;

6)     Centrum Informacyjne Senatu;

7)     Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji;

8)     Biuro Spraw Senatorskich;

9)     Biuro Prawne, Kadr i Organizacji;

10)   Biuro Finansowe;

11)   Biuro Administracyjne.

2.      Organizację wewnętrzną i zakres działania jednostek organizacyjnych, a także zasady wykonywania pracy w Kancelarii Senatu określa regulamin organizacyjny Kancelarii Senatu nadany przez Szefa Kancelarii Senatu.

 

§ 4.

1.      Statutowymi jednostkami organizacyjnymi kierują dyrektorzy powoływani i odwoływani przez Szefa Kancelarii Senatu.

2.      Gabinetem Marszałka Senatu kieruje dyrektor powoływany przez Szefa Kancelarii Senatu na wniosek Marszałka Senatu, na okres sprawowania funkcji przez Marszałka.

3.      Organem doradczym Szefa Kancelarii Senatu jest Kolegium Kancelarii Senatu, w skład którego wchodzą dyrektorzy statutowych jednostek organizacyjnych oraz pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

4.      W okresie nieobecności Szefa Kancelarii Senatu Kancelarią kieruje dyrektor statutowej jednostki organizacyjnej wyznaczony przez Szefa Kancelarii Senatu.

 

§ 5.

Dyrektorzy statutowych jednostek organizacyjnych działają na podstawie zakresów czynności ustalonych przez Szefa Kancelarii Senatu.

 

§ 6.

Połączenie, likwidacja lub utworzenie nowych statutowych jednostek organizacyjnych Kancelarii Senatu wymaga zmiany niniejszego statutu.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito