Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

W Senacie o wykorzystaniu ścieków jako źródła energii

O perspektywach tzw. obiegu zamkniętego w gospodarce, czyli traktowaniu m.in. odpadów, jako źródła cennych surowców oraz energii i ich wpływie na ograniczenie zmian klimatycznych rozmawiano 7 lutego 2017 r. w Senacie  na posiedzeniu seminaryjnym Komisji Środowiska poświęconym wykorzystaniu ścieków i osadów ściekowych jako źródła energii.

Przewodniczący senackiej Komisji Środowiska Zdzisław Pupa powiedział, że spotkanie ma na celu zwrócenie uwagi, iż trudny dotychczas do rozwiązania problem osadów ściekowych dzięki nowoczesnym, innowacyjnym technologiom może być rozwiązany i pozwoli na  gospodarcze wykorzystanie osadów. Dodatkową korzyścią będzie wpływ na ograniczenie zmian klimatycznych.

„Na gospodarkę odpadami i na gospodarkę wodno-ściekową mamy łącznie 3,4 mld euro w tej perspektywie unijnej” – powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Wskazał na ważną rolę samorządów we wdrażaniu nowych sposobów selektywnej zbiórki odpadów i wykorzystaniu środków finansowych na  innowacyjne rozwiązania w naszym kraju. Zachęcał samorządy do udziału w konkursach na dofinansowanie ich działań w tym zakresie. „Na pewno chcielibyśmy też, aby gospodarka obiegu zamkniętego była szansą dla obszarów  niezurbanizowanych, dla gmin wiejskich. I mała skala i duża skala tu jest ważna, tak aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony”.

„Szczególnie dziękuję za perspektywę gospodarki obiegu zamkniętego, bo ona będzie wpływać na polską gospodarkę, na nasze budżety czy to samorządowe, czy domowe w długiej perspektywie.  Możemy z tego skorzystać, jeżeli we właściwy sposób zaplanujemy sobie drogę dojścia do gospodarki obiegu zamkniętego i zoptymalizujemy procesy i rozwiązania dotyczące m.in. instalacji i urządzeń, czy to w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, czy też osadami ściekowymi” – powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Koncepcję gospodarki cyrkulacyjnej w branży wodno-ściekowo-osadowej zaprezentował prof. Marek Gromiec z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania i Politechniki Warszawskiej, a prof. January Bień, z Politechniki Częstochowskiej omówił wykorzystanie osadów ściekowych w energetyce.

W kwestii gospodarki odpadami i lepszego wykorzystania odzyskanych zasobów wiceminister Mazurek stwierdził: „Osady ściekowe będą miały duże, doniosłe znaczenie  i to widać już dzisiaj. Oczywiście jest to też problem dla polskich samorządów, żeby to było opłacalne, żeby nie obciążać ceną systemu mieszkańców. Stąd jeśli mamy możliwość oszczędności energetycznych, jeśli mamy możliwość zaoszczędzenia na tym, że będziemy coraz lepszej jakości surowców dostarczać gospodarce, to jest to kolejna szansa, żeby budować potencjał, który nie będzie powodować dodatkowych kosztów, a jednocześnie będzie budował nasze możliwości.” 

Zagospodarowanie odpadów ściekowych wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego, która znalazła się w krajowym planie gospodarki odpadami  2022, który został uchwalony przez Radę Ministrów w lipcu 2016 r.

W panelu wzięli udział eksperci z całego kraju, których w zagadnienie globalnego problemu wody, ścieków i osadów ściekowych wprowadził Bernard Margueritte, prezydent Światowej Organizacji Mediów. Paneliści podjęli te kwestie  szczegółowo w referatach, przedstawiając również przykłady praktycznych rozwiązań technologicznych:

„Zastosowanie procesu hydrolizy termicznej w oczyszczalni ścieków w Tarnowie” wygłoszonym przez dr inż. Tadeusza Rzepeckiego, przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, „Koncepcja instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii” autorstwa Grzegorza Gilewicza, Dyrektora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrociepłownia Rzeszów oraz „Związek pomiędzy wzrostem wydajności wytwarzania biogazu i samowystarczalnością energetyczną oczyszczalni ścieków, a technologią autotroficznej deamonifikacji (proces anammox)” dr Karola Trojanowicza z Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie.

Gospodarka obiegu zamkniętego, zwana także cyrkulacyjną, opiera się na założeniu, że surowce, materiały i produkty powinny być wykorzystywane przez maksymalnie długi czas. Odpady traktowane są jako źródło cennych surowców, które mogą być poddane ponownemu wykorzystywaniu, a ilość nieprzetwarzalnych odpadów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Ta idea ma zastosowanie na wszystkich etapach życia produktu. Jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej, który ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarki, niskoemisyjnej, oszczędnej i konkurencyjnej.

 

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito