Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

31. posiedzenie Senatu – czwarty dzień – przyjęte ustawy

1 grudnia 2016 r., w czwartym dniu 31. posiedzenia Senatu, przeprowadzony został blok głosowań.

Oto ustawy przyjęte przez Senat:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, której projekt przygotował rząd. Przyjęta z 3. poprawkami. Jest ona ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na rok 2017 i ma wobec niej charakter uzupełniający. Wprowadza zmiany w kilku ustawach. Zamrożony ma być zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  Na dotychczasowym poziomie  utrzymane będą podstawy naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, a także  pracowników uczelni publicznych oraz nauczycieli. Z Funduszu Pracy przeznaczono 1 mld 32 mln zł na staże, szkolenia i specjalizacje lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Ustawa przewiduje ponadto umorzenie pożyczek udzielonych z budżetu państwa Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na finansowanie świadczeń gwarantowanych przez państwo, których termin spłaty przypada 31 marca 2017 r. Chodzi o 39 mld 151 mln 886 tys. zł. W ustawie zapisano także, że polska składka członkowska w Europejskiej Agencji Kosmicznej zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z ustawą w 2017 r. nadal ma być zawieszony przepis ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który umożliwia dofinansowanie przez ministra ds. gospodarki działań związanych z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Ustawa pozwala także na finansowanie w roku 2017 Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu z wydatków przeznaczonych na przebudowę i modernizację technicznej Sił Zbrojnych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Senackie poprawki zakładają, że w roku 2017 przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, w stosunku do którego wylicza się środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, będzie na poziomie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. Analogiczne zapisy mają dotyczyć funduszu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz funduszu socjalnego służb mundurowych. Dotąd fundusze socjalne w tych grupach były zamrożone na poziomie wynagrodzeń z 2010 i 2011 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, której projekt przygotował rząd. Przyjęta bez poprawek. Nowelizacja zawiesza stosowanie tego podatku do 2018 r. Przepisy ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej będą stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. W konsekwencji nie będą one miały zastosowania do przychodów osiągniętych w okresie od 1 września 2016 r. do końca grudnia 2017 r. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadza dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwotę wolną od podatku ustalono w skali roku w wysokości 204 mln zł. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, wywodząca się z projektu poselskiego. Przyjęta bez poprawek. Nowelizacja ma na celu zagwarantowanie każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (w tym nocnej i świątecznej), że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto ustawa  przywraca  zasadę finansowania z budżetu państwa, a nie Narodowego Funduszu Zdrowia, zakupu szczepionek w ramach programu obowiązkowych szczepień ochronnych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego, której projekt opracowali posłowie. Przyjęta z 13. poprawkami. Ustanawia ona nowe odznaczenie Krzyż Wschodni jako wyraz wdzięczności oraz szacunku i pamięci dla osób narodowości innej niż polska, które z narażeniem życia swojego i swoich rodzin niosły pomoc Polakom na dawnych Kresach Wschodnich pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenach byłego Związku Sowieckiego i ratowały ich w obliczu prześladowań oraz ludobójstwa w latach 1937-1959. Krzyż Wschodni będzie nadawany przez prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych – także pośmiertnie. Ustawa wchodzi w życie  po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jedna z senackich poprawek zmienia ramy czasowe niesionej pomocy, przyjmując lata 1917–1991 w miejsce okresu 1937–1959.

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Przyjęta bez poprawek. Na mocy ustawy 1 stycznia 2017 r. zostanie utworzony nowy rodzaj Sił Zbrojnych – wojska obrony terytorialnej (WOT), a w ich ramach powstanie nowy rodzaj czynnej służby wojskowej - Terytorialna Służba Wojskowa (TOW). WOT mają współdziałać z wojskami operacyjnymi oraz być zdolne do prowadzenia działań antykryzysowych i antyterrorystycznych. Oddziały WOT mają powstać w każdym powiecie i składać się z kilkuset odpowiednio wyposażonych i wyszkolonych żołnierzy-ochotników. Nowelizacja przewiduje możliwość dopuszczenia do służby w wojskach OT ochotników z wojskową kat. D, co pozwoliłoby na rekrutowanie ochotników z wiedzą specjalistyczną. Ustawa wprowadza pojęcie żołnierza OT, który może pełnić swoją służbę wojskową stale, w tym rotacyjnie, stawiając się w jednostce w ściśle określonych dniach bądź też dyspozycyjnie - pozostając w dyspozycji swojego dowódcy. Pierwszeństwo w przyjęciu do WOT mają mieć członkowie organizacji paramilitarnych i absolwenci klas wojskowych. Służba ma trwać od 12 miesięcy do 6 lat - z możliwością przedłużenia. Ustawa przewiduje wypłacanie żołnierzom WOT świadczeń w podobnym zakresie, jak żołnierzom rezerwy powołanym na ćwiczenia wojskowe. Oprócz tego ma być przyznawany comiesięczny dodatek "za gotowość bojową". Łącznie będzie to ponad 500 zł dla żołnierza i ponad 600 zł dla oficera. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, które projekt opracował rząd. Przyjęta bez poprawek. W myśl nowych przepisów rolnik będzie mógł sprzedać produkty wytworzone przez siebie – w swoim gospodarstwie. Przychody z tego tytułu do 20 tys. zł będą zwolnione z podatku. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywał 2-proc. podatek ryczałtowy. Nowelizacja umożliwia bezpośrednią sprzedaż konsumentom, np. turystom, placówkom zbiorowego żywienia czy stołówkom szkolnym, żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Rolnik będzie mógł wytworzyć np. szynki, kiełbasy, pasztety, masło, ser, dżemy, marynaty, pierogi, płatki czy oleje i je sprzedać. Ustawa definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako odpowiedzialną za  nadzór  nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej). Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa daje także Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kompetencje do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Był to rządowy projekt. Przyjęta z 2. doprecyzowującymi poprawkami. Nowelizacja zmienia sposób wykorzystania środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,  aby w większym stopniu wspierały one producentów i hodowców,  którzy wpłacają  na fundusze z należności za zbyte przez nich towary. Fundusze promocji mają skuteczniej wspierać marketing rolny i podnosić konsumpcję artykułów rolno-spożywczych. Ponadto ustawa zmienia skład komisji zarządzających funduszami tak, aby umożliwić przedstawicielom producentów większy wpływ na sposób wydatkowania środków tych funduszy. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której projekt przygotował rząd. Przyjęta z 1. doprecyzowująca poprawką. Celem nowelizacji jest zapewnienie powszechności ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Daje ona producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń z dopłatą budżetową do składki ubezpieczenia i przewiduje podwyższenie stawek taryfowych uprawniających do otrzymania dotacji. Zawiera także rozwiązania służące upowszechnieniu ubezpieczeń pakietowych, tj. obejmujących wszystkie ryzyka występujące w rolnictwie (np. suszy) – z zachowaniem możliwości wyboru przez rolnika jednego rodzaju ryzyka. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Uchwała o przyjęciu senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wniesionego przez grupę senatorów. Projekt ma na celu zmianę art. 1 pkt 5 i 6 ustawy o IPN, sprowadzającą się do wykreślenia sformułowania „w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.” Usunięcie tego przedziału czasowego może zapobiec ograniczeniu możliwości prowadzenia nowych zadań przez IPN, w przypadku gdyby miały one objąć wydarzenia, miejsca lub postaci związane z okresem sprzed 8 listopada 1917 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, powstałą na bazie projektu komisyjnego. Przyjęta bez poprawek. Zgodnie z nowelizacją, decyzję o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, posiadając wcześniej Kartę Polaka, będą wydawali nie starostowie, ale wojewodowie Utworzony zostanie rejestr wniosków i decyzji  w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego. Obowiązywać będzie maksymalny trzymiesięczny termin na złożenie pierwszego wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego (liczy się data złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały). Chodzi o umożliwienia wojewodom jak najszerszego zdobycia informacji o liczbie osób zainteresowanych uzyskaniem świadczenia i tym samym o zapotrzebowaniu na środki niezbędne do wypłaty świadczeń w danym roku. Kolejne wnioski złożone przez osoby, które uzyskały już  świadczenie w maksymalnym, łącznym wymiarze dziewięciu miesięcy, będą pozostawały bez rozpoznania. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której projekt opracował rząd. Przyjęta bez poprawek. Nowelizacja ma na celu uaktualnienie nazw jednostek podległych wcześniej ministrowi spraw wewnętrznych, a obecnie ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Ponadto ustawa wyodrębnia z działu geodezji i kartografii sprawy związane z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz przyporządkowuje je ministrowi do spraw informatyzacji. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Był to projekt poselski. Przyjęta bez poprawek. Nowelizacja zmierza do uzupełnienia zakresu zadań własnych gminy o zadanie polegające na zapobieganiu bezdomności zwierząt. W myśl nowych przepisów coroczny gminny program opieki nad zwierzętami powinien obejmować dodatkowo plan sterylizacji lub kastracji zwierząt mających właścicieli - z poszanowaniem ich praw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.  Przyjęta z 3. poprawkami. Był to rządowy projekt. Nowelizacja ma ułatwić i przyspieszyć pozyskiwanie unijnych środków. Powierza ona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdrażanie działań „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” oraz „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”. Ponadto Agencja będzie przekazywać wyniki analiz chemicznych gleb do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w celu zwiększenia zasięgu monitoringu. Ustawa ujednolica przepisy dotyczące wdrażania dopłat bezpośrednich, płatności rolnośrodowiskowych i do rolnictwa ekologicznego, dzięki czemu wnioski na te działania można składać na jednym formularzu w tym samym terminie. Obsługa spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy dla młodych rolników i dla małych gospodarstw zostanie przeniesiona z biur powiatowych do oddziałów regionalnych ARiMR, co ma zapewnić lepszą i sprawniejszą realizację tych zadań. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia zakresu wiedzy doradców rolniczych przez specjalizację w zakresie rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorczości i ekonomiki gospodarstwa rolnego. Ma to pomóc rolnikom w uzyskaniu bardziej ukierunkowanej i specjalistycznej pomocy. Nowe przepisy dopuszczają przekazywanie płatności bezpośrednich nie tylko na rachunek bankowy beneficjenta, ale również na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jedna z poprawek Senatu ustanawia ARiMR podmiotem wdrażającym działanie „Współpraca”.

Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r., której projekt przygotował rząd.  Przyjęta bez poprawek. Ustawa wyraża zgodę na wypowiedzenie przez prezydenta statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii. Polska ratyfikowała ten statut w 1996 r. Po wstąpieniu do Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej okazało się, że Centrum przestało mieć wpływ na badania w Polsce i znaczenie dla polskich naukowców. Decyzja o wypowiedzeniu ma też związek z planowanym 20-procentowym wzrostem składki członkowskiej rocznie. Strona polska uważa, że ekwiwalentność wpłacanej kwoty i pozyskiwanych korzyści nie będzie w żadnym wymiarze zachowana. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

28 listopada Senat z  poprawką zwiększającą kwotę wolną od podatku do 6,6 tys. zł dla najmniej zarabiających  przyjął nowelizację ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Wprowadziła też poprawkę do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. 29 listopada Izba podjęła uchwałę w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, której projekt został przygotowany przez grupę senatorów. Ich zdaniem, jest to jedno z tych wydarzeń w najnowszej historii Polski, które najmocniej wpłynęły na losy Polaków.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito