Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Senacki projekt nowelizacji ustawy o Policji

Senator Łukasz Mikołajczyk...

Komisja Ustawodawcza i Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 28 listopada 2017 r. przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Przewiduje on, że funkcjonariusz będzie miał prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego na jego korzyść bez ograniczenia w czasie i czyni to jednolicie dla wszystkich służb z wyjątkiem Policji i Straży Granicznej. Połączone komisje projekt przyjęły i rekomendują go Izbie.

Został on zgłoszony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji, która wpłynęła do Senatu, a jego sprawozdawcą jest senator Łukasz Mikołajczyk.

Projekt zmierza do umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym policjanta, który został zwolniony ze służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego. Analogiczne zmiany komisje proponują  wprowadzić także w przepisach dotyczących funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Autor petycji postulował możliwość przywrócenia do służby  policjanta wydalonego ze służby  w wyżej opisanych okolicznościach i usunięcie przepisu stanowiącego, że postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. W jego przypadku proces karny zakończył się prawomocnym orzeczeniem uniewinniającym dopiero po 12 latach. W tej sytuacji, zdaniem wnoszącego petycję uniewinnionego policjanta, przepis uniemożliwiający wznowienie postępowania dyscyplinarnego ze względu na upływ 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego, niweczy jego szansę na rehabilitację i narusza prawo do ochrony reputacji i dobrego imienia.

Zgodnie z propozycjami ujętymi w projekcie, postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. Wyjątek stanowią sprawy zakończone orzeczeniem o wydaleniu ze służby. W tych przypadkach funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej będą mogli wnieść wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego w każdym czasie. Pozostałe służby, tj. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Więzienna, nie mają  ograniczeń w tym względzie. 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito