Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

50. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

14 listopada 2017 r. w pierwszym dniu 50. posiedzenia Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (projekt rządowy), który zwiększa limit wydatków w budżecie. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów górników, dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mniejszych wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010–17 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.  Z kolei ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (projekt rządowy) przewiduje przeznaczenie ok. 2,3 mld zł dla emerytów górników, przekazanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego KRRiT rekompensaty w wysokości 980 mln zł za utracone w latach 2010–17 wpływy z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień ustawowych, utworzenie rezerwy celowej w wysokości 88 mln zł na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych i średnich, utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, a także na wydrukowanie Kart Dużej Rodziny.

Izba rozpatrzyła też nowelizację ordynacji podatkowej (projekt rządowy), której celem jest wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Zgodnie z nowelą przedsiębiorcy będą mogli zażądać od organu podatkowego informacji o tym, czy ich kontrahenci składają deklaracje i płacą podatki.

Na podstawie rozpatrzonej przez senatorów ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (projekt rządowy) krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem. Nowela ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym.

Senat zajął się nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (projekt rządowy), której celem jest ułatwienie spółkom prawa handlowego, których wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącym operatorem systemu przesyłowego albo posiadającym koncesję na przesyłanie paliw ciekłych nabywanie własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych, a także akcji i udziału spółek prawa handlowego, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (projekt poselski) umożliwi m.in. przekazywanie samorządom dotacji na budowę i remonty strzelnic oraz rozwijanie sportu strzeleckiego.

Senatorowie pracowali nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (projekt rządowy), która przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności (projekt rządowy) uchylającą przepisy znoszące obowiązek meldunkowy. Umożliwia ona jednocześnie zameldowanie w formie elektronicznej. Określa też zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom meldującym się na pobyt stały lub czasowy w Polsce oraz likwiduje rejestry zamieszkania cudzoziemców.

Celem rozpatrzonej przez Izbę nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (projekt komisyjny) jest czasowe utrzymanie w mocy aktów prawa miejscowego, dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy włączonej do innej gminy. Obecnie akty te traciły swoją moc. Zgodnie z nowymi przepisami gminy będą miały 3 lata na uchwalenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Senatorowie debatowali nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jej celem jest zwiększenie ochrony osób kierowanych bez ich zgody do domów pomocy społecznej i takich, wobec których stosuje się przymus bezpośredni. Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego wymagać będzie orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowaniu do takiego domu. Nowela zmienia też sposób funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także zwiększa znaczenie centrów zdrowia psychicznego.

Senat zajął się także ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (projekt rządowy), która określa m.in. warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych w Polsce i za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez biura podróży mające siedzibę w Polsce. Reguluje też kwestie zabezpieczenia podróżnych na wypadek niewypłacalności biura podróży i zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewidującą wprowadzenie tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów, umożliwiającej legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu. Zmiany mają ułatwić działalność przedsiębiorców zajmujących się produkcją, sprzedażą lub badaniami technicznymi pojazdów.

Rozpatrzona ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (projekt rządowy) ma na celu zachowanie spójności systemu prawnego w związku ze zmianami wprowadzanymi w ustawach o ustroju sądów powszechnych i dyscyplinie wojskowej. Nowelizacja przewiduje m.in., że wygaśnięcie mandatu ławnika może nastąpić w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym, a nie w wypadku uznania go prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym za winnego naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

Odbyło sie też drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (wniesiony przez Komisję Ustawodawczą), który dostosowuje przepisy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. (sygn. akt K 24/15). Przewiduje on sytuacje usprawiedliwiające jazdę z prędkością przekraczającą 50 km/h na obszarze zabudowanym. Będzie to możliwe tylko wtedy gdy kierowca działa w stanie wyższej konieczności i kierował się chęcią uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka. W takim wypadku policjant nie zatrzyma prawa jazdy.

 

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito